Situs Lowongan Kerja Indonesia

Situs Lowongan Kerja Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Viec lam hoac nghe nghiep la vai tro cua mot nguoi trong xa hoi. Cu the hon, mot cong viec la mot hoat dong, thuong la thuong xuyen va thuc hien de doi lay thanh toan ("de kiem song"). Nhieu nguoi co nhieu cong viec (vi du: phu huynh, nguoi noi tro va nhan vien). Mot nguoi co the bat dau cong viec bong cach tro thanh mot nhan vien, tinh nguyen, bat dau mot doanh nghiep, hoac tro thanh mot phu huynh. Khoang thoi gian cua mot cong viec co the tu tam thoi (vi du: cong viec lat vat theo gio) den suot cuoc doi (vi du: giam khao). Mot hoat dong doi hoi no luc tinh than hay the xac cua mot nguoi la cong viec (nhu trong "mot ngay lam viec"). Neu mot nguoi duoc dao tao cho mot loai cong viec nhat dinh, ho co the co nghe nghiep. Thong thuong, mot cong viec se la mot tap hop con cua su nghiep cua mot ai do. Hai nguoi co the khac nhau trong do thuong nghi huu tu nghe nghiep cua ho, so voi viec tu chuc hoac cham dut tu mot cong viec. Hau het moi nguoi danh toi da 40 gio moi tuan de kiem viec lam.

Mot so truong hop ngoai le la tre em, nguoi ve huu, va nguoi khuyet tat; tuy nhien, trong nhung nhom nay, nhieu nguoi se lam viec ban thoi gian, tinh nguyen, hoac lam viec nhu mot nguoi noi tro. Tu 5 tuoi tro len, vai tro chinh yeu cua tre trong xa hoi (va do do la 'cong viec') la hoc tap va hoc tap khi con la mot hoc sinh. Viec lam co the duoc phan loai, theo gio moi tuan, sang toan thoi gian hoac ban thoi gian. Ho co the duoc phan loai la cong viec tam thoi, le, theo mua, tu lam chu, tu van, hoac hop dong lam viec. Viec co the duoc phan loai la tra tien hoac chua thanh toan. Vi du ve cac cong viec khong luong bao gom tinh nguyen vien, noi tro, nguoi co van, sinh vien, va thinh thoang thuc tap. Viec lam co the duoc phan loai theo cap do kinh nghiem yeu cau: cap do nhap cu, thuc tap sinh va hop tac xa. Mot so cong viec doi hoi dao tao cu the hoac bong cap hoc tap. Nhung nguoi khong co luong lam viec toan thoi gian co the duoc phan loai la that nghiep hoac thieu viec lam neu ho dang tim kiem mot cong viec duoc tra luong toan thoi gian. Moonlighting la viec thuc hien viec lam them hoac lam viec, thuong vao ban dem, ngoai cong viec chinh cua mot nguoi, thuong la kiem them thu nhap. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

Share this:

Newest Post
Disqus Comments